✂ī¸Add shop

If you want to add a shop, be careful to add the same number of indexes for Shared.Shop.Barber and Shared.Shop.SceneCam (currently there are 7)

Shared.Shop = {
  Barber = {
    [1] = {
      Model = GetHashKey("s_m_m_hairdress_01"),
      Location = vec3(-823.068115, -183.903290, 36.553101),
      Heading = 212.598419,
      Cam = vector3(-816.512, -187.4328, 38.23364),
    },
    [2] = {
      Model = GetHashKey("s_f_m_fembarber"),
      Location = vec3(134.610992, -1707.995605, 28.279907),
      Heading = 141.732285,
      Cam = vector3(135.4618, -1709.229, 29.83769),
      CamRot = vector3(-3.700778, -0, -103.3845),
      Rot = vector3(0.0, 0.0, -40.0)
    },
    [3] = {
      Model = GetHashKey("s_f_m_fembarber"),
      Location = vec3(1211.406616, -470.703308, 66.197754),
      Heading = 73.700790,
      Cam = vector3(1210.195, -471.343, 66.75129),
      CamRot = vector3(-4.881896, -1.067217e-07, -161.3366),
      Rot = vector3(0.0, 0.0, -102.25)
    },
    [4] = {
      Model = GetHashKey("s_f_m_fembarber"),
      Location = vec3(-1284.079102, -1115.472534, 6.987549),
      Heading = 90.708656,
      Cam = vector3(-1284.678, -1116.553, 7.528471),
      CamRot = vector3(-3.700741, -1.067217e-07, -146.1362),
      Rot = vector3(0.0, 0.0, -91.50)
    },
    [5] = {
      Model = GetHashKey("s_f_m_fembarber"),
      Location = vec3(1930.826416, 3728.215332, 30.835205),
      Heading = 209.763779,
      Cam = vector3(1932.31, 3728.093, 33.42843),
      CamRot = vector3(-7.559102, -0, -21.8104),
      Rot = vector3(0.0, 0.0, 30.0)
    },
    [6] = {
      Model = GetHashKey("s_f_m_fembarber"),
      Location = vec3(-277.912079, 6230.479004, 30.689331),
      Heading = 48.188972,
      Cam = vector3(-279.3748, 6229.964, 32.30823),
      CamRot = vector3(-6.142492, 1.067217e-07, 170.386),
      Rot = vector3(0.0, 0.0, -130.0)
    },
    [7] = {
      Model = GetHashKey("s_f_m_fembarber"),
      Location = vec3(-30.751646, -151.687912, 56.065186),
      Heading = 340.157471,
      Cam = vector3(-31.95126, -150.8875, 57.71188),
      CamRot = vector3(-7.322834, -0, 102.2019),
      Rot = vector3(0.0, 0.0, -200.0)
    },
  },

  Scissors = {
    Model = GetHashKey("p_cs_scissors_s"),
    Location = vector3(0.0, 0.0, 0.0)
  },

  SceneCam = {
    [1] = {
      vec3(-817.95, -183.97, 36.57),
      vec3(-816.22, -182.97, 36.57),
      vec3(-814.54, -181.92, 36.57),
      vec3(-812.79, -180.95, 36.57)
    },
    [2] = {
      vec3(139.36, -1708.12, 28.32),
      vec3(138.33, -1709.20, 28.34),
      vec3(137.36, -1710.36, 28.35)
    },
    [3] = {
      vec3(1213.405, -474.94, 65.26),
      vec3(1211.90, -474.56, 65.27),
      vec3(1210.42, -474.20, 65.25)
    },
    [4] = {
      vec3(-1281.25, -1119.00, 6.040),
      vec3(-1282.80, -1119.05, 6.025),
      vec3(-1284.30, -1119.12, 6.00)
    },
    [5] = {
      vec3(1932.52, 3732.49, 31.88),
      vec3(1933.20, 3731.14, 31.90),
      vec3(1933.95, 3729.85, 31.90)
    },
    [6] = {
      vec3(-278.43, 6225.79, 30.74),
      vec3(-279.56, 6226.83, 30.74),
      vec3(-280.57, 6227.93, 30.75)
    },
    [7] = {
      vec3(-35.27, -153.20, 56.11),
      vec3(-34.72, -151.79, 56.11),
      vec3(-34.16, -150.42, 56.12)
    }
  },
}
 • Shared.Shop.Barber[x].Model = The name of the ped you want to have

 • Shared.Shop.Barber[x].Location = Position of the ped

 • Shared.Shop.Barber[x].Heading = Heading of the ped

 • Shared.Shop.Barber[x].Cam = Position of the cam selector

Shared.Shop.Barber[x].CamRot and Shared.Shop.Barber[x].Rot are only necessary if the camera has a rotation Shared.Shop.Barber[x].CamRot = Cam Selector

Shared.Shop.Barber[x].Rot = Ped Rotation

 • Shared.Shop.SceneCam[x] = Chair Pos

Last updated