đŸ–ŧī¸Add interior

Properties.Interiors = {
  { 
    name = "Appartement1", 
    label = "Apartment #1", 
    price = 500, 
    enter = vector3(266.04, -1007.25, -101.00), 
    chest = vec3(264.026367, -995.538452, -99.014648), 
    wardrobe = vector3(259.78234863281,-1003.9431762695,-99.008674621582)
  },
  { 
    name = "Appartement2",
    label = "Apartment #2", 
    price = 750, 
    enter = vector3(346.60, -1012.83, -99.19), 
    chest = vector3(351.92272949219, -998.76806640625, -99.196296691895), 
    wardrobe = vec3(350.558258, -994.061523, -99.199951)
  }, 
  { 
    name = "Appartement3", 
    label = "Psychologist's Office", 
    price = 1000, 
    enter = vector3(-1902.36, -572.72, 18.10), 
    chest = vector3(-1909.5931396484,-571.4892578125,19.097232818604)
  },
  { 
    name = "Local", 
    label = "Local with Boxes", 
    price = 300, 
    enter = vector3(242.19, 361.40, 105.73), 
    chest = vector3(246.54747009277, 370.55014038086, 105.7381362915)
  },
  { 
    name = "Lester", 
    label = "House #1", 
    price = 500, 
    enter = vector3(1269.09, -1711.13, 54.77), 
    chest = vector3(1273.08, -1716.34, 54.77)
  },
  { 
    name = "Micheal", 
    label = "House #2", 
    price = 1500, 
    enter = vector3(-815.65, 178.59, 72.15), 
    chest = vector3(-799.96807861328, 177.50047302246, 72.834678649902), 
    wardrobe = vec3(-811.740662, 175.186813, 76.728882)
  },
  { 
    name = "Franklin1", 
    label = "House #2", 
    price = 500, 
    enter = vector3(-14.19, -1440.32, 31.10), 
    chest = vector3(-16.96, -1430.44, 31.10), 
    wardrobe = vec3(-18.013184, -1439.142822, 31.099609)
  },
  { 
    name = "Trevor", 
    label = "House #3", 
    price = 500, 
    enter = vector3(-1150.58, -1520.96, 10.63), 
    chest = vector3(-1155.52, -1523.71, 10.63), 
    wardrobe = vec3(-1145.050537, -1514.795654, 10.627075)
  },
  { 
    name = "Caravane", 
    label = "Caravan #1", 
    price = 150, 
    enter = vector3(1973.19, 3816.42, 33.42), 
    chest = vec3(1975.015381, 3818.479004, 33.424927), 
    wardrobe = vec3(1969.767090, 3815.393311, 33.424927)
  },
  { 
    name = "Middle", 
    label = "Middle", price = 750, 
    enter = vector3(-603.29, 58.96, 98.20), 
    chest = vector3(-622.22, 54.71, 97.59), 
    wardrobe = vec3(-594.712097, 56.320881, 96.999268)
  },
  { 
    name = "Modern", 
    label = "Modern", 
    price = 1000, 
    enter = vector3(-786.79, 315.73, 187.91), 
    chest = vector3(-796.11, 326.75, 187.31), 
    wardrobe = vec3(-797.868103, 328.021973, 190.701050)
  },
  { 
    name = "High1", 
    label = "High", 
    price = 1250, 
    enter = vector3(-1451.51, -523.78, 56.92), 
    chest = vector3(-1457.32, -530.97, 56.93), 
    wardrobe = vec3(-1467.811035, -537.428589, 50.729614)
  },
  { 
    name = "High2", 
    label = "High 2", 
    price = 1250, 
    enter = vector3(-774.34, 341.94, 196.68), 
    chest = vector3(-765.06, 330.37, 196.08), 
    wardrobe = vec3(-763.292297, 329.090118, 199.479858)
  },
  { 
    name = "Villa1", 
    label = "Villa", 
    price = 2000, 
    enter = vector3(-682.12, 592.32, 145.39), 
    chest = vector3(-680.81, 587.97, 137.76), 
    wardrobe = vec3(-671.393433, 587.090088, 141.567017)
  },
  { 
    name = "Villa2", 
    label = "Villa 2", 
    price = 2000, 
    enter = vector3(373.43, 423.67, 145.90), 
    chest = vector3(378.14, 429.55, 138.30), 
    wardrobe = vec3(374.360443, 411.204407, 142.089355)
  },
  { 
    name = "Motel", 
    label = "Motel", 
    price = 100, 
    enter = vector3(151.36, -1007.83, -98.99), 
    chest = vector3(151.48034667969,-1003.251953125,-99.000007629395), 
    wardrobe = vec3(151.793411, -1001.327454, -99.014648)
  },
  { 
    name = "Entrepot1", 
    label = "Warehouse (Large)", 
    price = 750, 
    enter = vector3(992.58, -3097.81, -38.99), 
    chest = vector3(1023.98, -3092.72, -38.99)
  },
  { 
    name = "Entrepot2", 
    label = "Warehouse (Medium)", 
    price = 1250, 
    enter = vector3(1048.49, -3097.14, -38.99), 
    chest = vector3(1057.83, -3108.06, -38.99)
  },
  { 
    name = "Entrepot3", 
    label = "Warehouse (Small)", 
    price = 1750, 
    enter = vector3(1087.78, -3099.41, -38.99), 
    chest = vector3(1097.65, -3098.26, -38.99)
  },
  { 
    name = "Biker1",
    label = "Biker ClubHouse", 
    price = 500,
    enter = vector3(981.10, -102.35, 74.84), 
    chest = vector3(977.15093994141,-103.94521331787,74.845191955566)
  },
  { 
    name = "Biker2", 
    label = "Biker ClubHouse 2",
    price = 500,
    enter = vector3(1121.0, -3152.76, -37.08), 
    chest = vector3(1116.9318847656,-3163.1340332031,-36.870578765869)
  },
  { 
    name = "DocumentOffice", 
    label = "Document Office", 
    price = 300, 
    enter = vector3(1173.52, -3196.58, -39.00), 
    chest = vector3(1159.90, -3191.13, -39.00)
  },
  { 
    name = "CEO", 
    label = "CEO Offices", 
    price = 1750, 
    enter = vector3(-137.0, -624.2, 167.84), 
    chest = vector3(-124.31227111816,-641.2607421875,168.82046508789)
  },
}

To add an interior you just have to add a table to Properties.Interiors for example. The logic is the same if you want to add garages.

{ 
    name = "Var", 
    label = "Var Office", 
    price = 1, 
    enter = vector3(0.0, 0.0, 0.0), 
    chest = vector3(0.0, 0.0, 0.0),
    wardrobe = vec3(0.0, 0.0, 0.0),
},

"wardrobe" is to be added if you have var-clotheshop and want a wardrobe at the property.

Last updated